Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Ons huishoudboekje

Op basis van de vastgestelde begroting 2023-2026, de kadernota 2024-2027, tussentijdse ontwikkelingen en de bestaande plannen voor de komende jaren, is de verwachting dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2024 een structureel begrotingsresultaat heeft van € 1 miljoen voordelig. De gemeente Leidschendam-Voorburg kan met deze begroting in 2024 en 2025 haar structurele lasten dekken met de structurele baten en voldoet daarmee aan de vereisten van de toezichthouder. In 2026 en 2027 loopt het structurele saldo af naar respectievelijk € 5,9 miljoen en € 6,4 miljoen nadelig.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Vastgestelde begroting 2023

-294

6.784

-3.518

-3.762

Nota van wijziging op de begroting 2023

4.657

1.855

3.421

-759

Overige begrotingswijzigingen

-421

-421

-421

-421

Mutaties kadernota 2024 - 2027

-5.059

-5.366

-4.101

-4.474

Begrotingssaldo na kadernota 2024 - 2027

-1.117

2.853

-4.619

-9.416

Effect vorming reserve CID Binckhorst

850

50

0

0

Saldo loon- en prijsontwikkeling

-230

-646

-520

-121

Kapitaallasten en renteontwikkelingen

67

-72

-1.058

-1.159

Exogene en onontkoombare ontwikkelingen

-342

-1.898

-859

-858

Meicirculaire gemeentefonds

1.285

1.753

387

4.296

Subtotaal mutaties begroting 2024 - 2027

1.629

-813

-2.050

2.158

Saldo begroting 2024 - 2027

512

2.040

-6.669

-7.258

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

520

1.776

779

815

Structureel begrotingssaldo

1.032

3.816

-5.891

-6.443

Bedragen x € 1.000

Onze zorgen en onzekerheden

Het feit dat de begroting vanaf 2026 een nadelig saldo laat zien is het gevolg van een, door het Rijk, aangepaste financieringssystematiek van het gemeentefonds waarbij de trap-op-trap-af systematiek (als het Rijk minder geld besteedt, betekent dat eenzelfde ontwikkeling voor de middelen in het gemeentefonds) buiten werking is gesteld, en de mogelijkheid ontstaat van het verruimen van het lokale belastinggebied. Het Rijk en gemeenten zijn hierover nog in overleg. Als de omvang van het begrotingssaldo vanaf 2026 blijft bestaan kan dit grote financiële consequenties hebben en mogelijk leiden tot bezuinigingen. Het college heeft de raad toegezegd, voor de zomer van 2024, bij de behandeling van de Kadernota 2025-2028, te komen met een ombuigingenlijst voor onze gemeente.

Aanzienlijke gemeentelijke reserves
Ten opzichte van veel andere gemeenten – groot en klein – heeft onze gemeente een flinke financiële buffer. Het betreft hier onder andere een algemene reserve vrij besteedbaar en diverse door de raad ingestelde bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn onder andere gelabeld voor de energietransitie en duurzaamheid, herstelbeleid, mobiliteit, bereikbaarheid, onderwijshuisvesting en langer zelfstandig wonen. De omvang hiervan maakt het mogelijk dat we fors investeren in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zonder dat ons meerjarenperspectief in de rode cijfers duikt of dat er op andere belangrijke beleidsterreinen ingegrepen moet worden. Het gaat hier altijd om incidentele uitgaven. Het afgelopen jaar zijn er diverse bestedingsplannen door de raad goedgekeurd en de uitvoering is gaande. Het is natuurlijk wel zo dat als de plannen uitgevoerd zijn, onze reserves dan flink zullen krimpen. Maar ondanks dat hebben ze naar verwachting nog steeds een acceptabel niveau en blijft de solvabiliteit ruim boven de 30%.

Reserves (per 31-12)

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserves

72.103

71.482

72.291

62.302

54.959

Bestemmingsreserves

142.121

136.509

131.476

126.673

122.016

Totaal reserves

214.224

207.990

203.767

188.975

176.975

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38