Algemeen

Leeswijzer

In het deel Algemeen worden onder de samenvatting de keuzes weergegeven die met deze begroting gemaakt worden en is ‘in Begroting in 1 oogopslag’ te zien wat de gemeente ontvangt en waar het geld aan wordt uitgegeven.

In de programma’s is te zien wat de gemeente in 2024 gaat doen. Elk programma begint met een korte omschrijving van het programma, geeft een toelichting op de taken van de gemeente die onder het programma vallen en beantwoordt de vraag wat de gemeente binnen dit programma wil bereiken. Daarna volgen per thema binnen het programma de antwoorden op de vragen wat gaan we daarvoor gaan doen en wat dat gaat kosten. Onderdeel van de programmastructuur zijn de speerpunten, die onder andere voortvloeien uit het coalitieakkoord 2022-2026 'Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang' en waarop voor 2024 de focus op wordt gelegd.

De onderwerpen van de paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De informatie over deze onderwerpen is vaak versnipperd in de begroting en jaarrekening opgenomen. De paragrafen zijn eigenlijk, op specifieke onderwerpen, dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s.

Onder het hoofdstuk financiële begroting staan het financieel perspectief 2024-2027, de uitgangspunten van het financiële beleid, de baten en lasten, het investeringsplan 2023-2026, informatie over het gemeentefonds, het eigen en vreemd vermogen en een overzicht van de reserves en voorzieningen. Deze onderwerpen geven overzicht van de baten en lasten waarvoor de raad het college autoriseert bij het vaststellen van de begroting.

In de bijlagen staan de onderwerpen vermeld, die van invloed zijn op alle programma’s. Hier staat o.a. informatie over de incidentele baten en lasten, de verdeling van de personeelskosten over de taakvelden en de investeringen van de gemeente.

Toelichting programma's
In deze begroting start ieder programma met een toelichting waar het in het betreffende programma om gaat en wat we willen bereiken. Vervolgens wordt per thema uitgelegd wat we hiervoor gaan doen en welke speerpunten daarbij voor het komende jaar van belang zijn. De reguliere werkzaamheden die onder dit taakveld vallen, zullen gewoon worden uitgevoerd, maar staan niet allemaal beschreven in de programmabegroting. De tekst sluit aan bij wat de gemeente daadwerkelijk gaat doen in 2024.
Ook wordt, indien van toepassing, de verbonden partij benoemd waarmee we aangeven welke betrokkenheid deze partij heeft om de beoogde effecten te bereiken. Bij de programma's zijn ook de verplichte indicatoren, inclusief toelichting op de betekenis ervan, opgenomen.
 
De financiële samenvatting geeft het totaal van de baten en lasten per programma weer, met daaronder de procentuele verdeling over de bijbehorende taakvelden. In de toelichting op de financiën wordt op hoofdlijnen aangegeven waar het geld in de begroting 2024 aan wordt uitgegeven en welke noemenswaardige verschillen er zijn ten opzichte van de begroting 2023 (verschillen groter dan € 100.000 worden toegelicht).

In deze begroting staan op verschillende plekken verwijzingen naar beleidsstukken, beheerplannen, monitors, akkoorden enzovoort. Deze stukken zijn terug te vinden in het bestuurlijke informatiesysteem:

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38