Financiële Begroting

Investeringsplan

De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2023-2027, dat op 5 juli 2023 (iBabs nr. 3307) is vastgesteld. Hiervoor verwijzen we naar: Home | Investeringsplan 2023-2027 (bestuursrapportage.nl)
In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlage van deze begroting is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2024-2027 is weergegeven in de onderstaande tabel.

Investeringsvolume

In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.

Programma

Reeds beschikbaar gesteld krediet

Gerealiseerd en geraamd t/m 2023

Verwacht restant krediet per 1-1-2024

Investeringen 2024

Investeringen 2025

Investeringen 2026

Investeringen 2027

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

saldo uitg-ink.

Bestuur en Ondersteuning

248

248

248

Veiligheid

54

54

54

Verkeer en Vervoer

11.592

2.573

9.018

5.563

1.297

1.132

1.027

Economie

Onderwijs

75.679

1.176

74.503

5.244

14.900

23.504

15.263

Sport, cultuur en recreatie

12.500

2.302

10.198

3.903

1.953

920

3.420

Sociaal Domein

Volksgezondheid en milieu

77.850

2.815

75.035

13.115

15.845

16.799

11.853

VHLOSV

350

200

150

150

Overhead

11.080

1.348

9.732

6.558

600

1.792

782

Totaal investeringsvolume

189.352

10.414

178.938

34.631

34.799

44.147

32.346

Bedragen x € 1.000

In de kolom saldo uitgaven-inkomsten (saldo uitg-ink.) staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gehanteerde rente-omslagpercentage is 1,2%.

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38