Bijlagen

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Programma Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

1.899

2.150

2.343

2.343

2.343

2.343

Burgerzaken

2.563

2.408

2.681

2.681

2.681

2.681

Beheer overige gebouwen en gronden

687

568

531

531

531

531

Parkeerbelasting

108

91

141

141

141

141

Bestuur en Ondersteuning

5.257

5.217

5.695

5.695

5.695

5.695

Programma Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

0

23

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

1.883

2.500

3.586

3.586

3.586

3.586

Veiligheid

1.884

2.523

3.586

3.586

3.586

3.586

Programma Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

1.791

2.607

2.972

2.972

2.972

2.972

Parkeren

215

161

176

176

176

176

Recreatieve havens

0

0

0

0

0

0

Openbaar vervoer

17

25

38

38

38

38

Verkeer en Vervoer

2.024

2.794

3.186

3.186

3.186

3.186

Programma Economie

Economische ontwikkeling

267

295

383

383

383

383

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

42

102

108

108

108

108

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

38

45

159

159

159

159

Economische promotie

0

0

54

54

54

54

Economie

347

442

705

705

705

705

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting

286

291

259

259

259

259

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

703

480

662

662

662

662

Onderwijs

990

771

920

920

920

920

Programma Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

84

51

54

54

54

54

Sportaccommodaties

321

340

529

529

529

529

Cultuurpres.,productie&participatie

91

76

81

81

81

81

Musea

42

56

60

60

60

60

Cultureel erfgoed

274

254

191

191

191

191

Media

71

57

61

61

61

61

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.499

3.369

3.658

3.658

3.658

3.658

Sport, cultuur en recreatie

3.382

4.204

4.634

4.634

4.634

4.634

Programma Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

1.970

2.362

2.520

2.220

1.800

1.800

Wijkteams

934

1.133

1.420

1.320

1.320

1.320

Inkomensregelingen

4.003

3.561

4.300

4.300

4.300

4.300

Begeleide participatie

289

352

421

421

421

421

Arbeidsparticipatie

2.458

2.812

3.411

3.411

3.411

3.411

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

504

637

1.103

1.103

1.103

1.103

Maatwerk dienstverlening 18+

1.307

0

0

0

0

0

Hulp bij het huishouden (WMO)

0

724

1.276

1.276

1.276

1.276

Begeleiding WMO

0

643

0

0

0

0

Dagbesteding WMO

0

47

0

0

0

0

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

194

186

186

186

186

Maatwerk dienstverlening 18-

1.014

0

0

0

0

0

Jeugdhulp begeleiding

0

435

1.810

1.810

1.810

1.810

Jeugdhulp behandeling

0

165

0

0

0

0

Jeugdhulp dagbesteding

0

214

0

0

0

0

Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

285

36

6

6

6

Pleegzorg

0

282

0

0

0

0

Gezinsgericht

0

78

0

0

0

0

Jeugdhulp met verblijf overig

0

387

52

52

52

52

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

0

562

0

0

0

0

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

148

0

0

0

0

Gesloten plaatsing

0

179

0

0

0

0

Geëscaleerde zorg 18+

62

0

0

0

0

0

Beschermd Wonen (WMO)

0

0

222

222

222

222

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

9

0

0

0

0

Geëscaleerde zorg 18-

404

0

0

0

0

0

Jeugdbescherming

0

226

818

818

818

818

Jeugdreclassering

0

25

0

0

0

0

Sociaal domein

12.945

15.457

17.574

17.144

16.724

16.724

Programma Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

42

153

190

190

190

190

Riolering

547

691

678

678

678

678

Afval

152

183

194

194

194

194

Milieubeheer

660

831

521

521

521

521

Begraafplaatsen en crematoria

195

311

354

354

354

354

Volksgezondheid en milieu

1.596

2.170

1.936

1.936

1.936

1.936

Programma VHLOSV

Ruimte en leefbaarheid

1.718

2.210

2.484

2.260

2.120

2.120

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

514

430

412

348

242

33

Wonen en bouwen

2.981

3.799

4.309

4.310

4.143

4.134

VHLOSV

5.213

6.439

7.205

6.917

6.505

6.287

Programma Tussenrekeningen activa

Geactiveerde kosten

744

0

0

0

0

0

Tussenrekeningen activa

744

0

0

0

0

0

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

OZB Woningen

86

150

154

154

154

154

OZB Niet-woningen

116

109

80

80

80

80

Belastingen overig

193

220

0

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

395

479

234

234

234

234

Programma Overhead

Overhead

15.851

16.879

17.830

17.890

17.610

17.610

Overhead

15.851

16.879

17.830

17.890

17.610

17.610

TOTAAL

50.628

57.375

63.506

62.848

61.737

61.519

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38