Paragrafen

Duurzaamheid

Wat willen we in 2024 bereiken?

Op 30 mei 2023 is het nieuwe uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit 6 thema's:

  • participatie, samenleving en educatie
  • energie
  • klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit
  • circulariteit
  • lucht en waterkwaliteit
  • duurzame gemeentelijke organisatie.

In 2024 wordt verder gewerkt aan de energietransitie, onder andere door projecten uit de nationale isolatieaanpak, subsidies isolatie en groendak, inkoopacties en de wijkaanpak in de transitiewijken de Heuvel/Amstelwijk en Leidschendam Zuid. Eén van de mijlpalen is het vaststellen van het wijkuitvoeringsplan voor de eerste transitiewijk. De Lokale Energie Strategie en Transitievisie Warmte krijgen een tussenevaluatie op effectiviteit en doelbereik. Indien een geschikte locatie gevonden wordt en partijen willen deelnemen, kan in 2024 de pilot zonne-energie op parkeerplaatsen worden gestart.

In 2024 wordt uitvoering gegeven aan het Groenactieplan, zodat we beter bestand zijn tegen klimaatverandering en we de biodiversiteit herstellen. Het circulariteitsbeleid van de gemeente LV is in 2024 gereed, zodat we concreet aan de slag kunnen met het verminderen van het grondstoffengebruik. Bovendien stellen we een nieuw afvalbeleid vast, waarbij een betere afvalscheiding en recycling het uitgangspunt is. In 2024 is er inzicht in circulariteit en de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie.
Tenslotte ontwikkelen we een afwegingskader, zodat duurzaamheid een integraal onderdeel van besluitvorming kan worden. Ook starten we met bewustwordingsactiviteiten van medewerkers.

Onderstaand samengevat een overzicht van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2023-2026 die voor zijn 2024 gepland:

Activiteiten

2024

Groenbeheerplan Prinsenhof vastgesteld

X

Vaststellen RES 2.0.

n.t.b.

Evaluatie LES & TVW

X

Pilot zonne-energie op parkeerplaatsen

X

Wijkuitvoeringsplan gereed voor de eerste transitiewijk, de Heuvel-/Amstelwijk

X

Vaststellen circulair beleid

X

Vaststelling nieuw afvalbeleid

X

Inzicht in CO2-uitstoot gemeentelijke organisatie

X

Inzicht in circulariteit gemeentelijke organisatie

X

Vastgesteld afwegingskader duurzaamheidsaspecten

X

Start bewustwordingsactiviteiten medewerkers LV

X

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

Onderstaand een overzicht van de in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid genoemde mijlpalen 2024.

Activiteiten

Acties

Groenbeheerplan Prinsenhof vastgesteld

Op basis van de opgedane ervaringen en het nieuwe participatiebeleid wordt bepaald op welke wijze inwoners betrokken worden bij het opstellen van het groenbeheerplan. Hierin staat waar groen vervangen of aangepast moet worden wanneer het versleten is of de functie van het groen dan wel de eisen waaraan het moet voldoen, veranderd zijn. Deze gegevens komen van de wijkploeg die het onderhoud verricht, maar ook van inwoners.

RES (Regionale Energie Strategie)

Begin 2023 heeft de RES regio besloten de RES 2.0 tot nader order uit te stellen. Het bereiken van de doelstellingen van de RES 1.0 geldt onverminderd. Als wordt besloten om een RES 2.0 te maken, zullen we hier als gemeente LV aan bijdragen.

Evaluatie LES & TVW

De evaluatie van de Lokale Energiestrategie en de evaluatie van de Transitievisie Warmte vindt in 2024 plaats. We stellen bij de evaluatie vast of de (tussen)doelen zijn behaald en de activiteiten volgens planning verlopen.

Pilot zonne-energie op parkeerplaatsen

Er wordt in 2024/ 2025 gewerkt aan een pilotproject voor zonne-energie op parkeerplaatsen. Er wordt een geschikte locatie gezocht en partijen die hierin willen investeren.

Wijkuitvoeringsplan gereed voor de eerste transitiewijk, de Heuvel-/Amstelwijk

Dit wijkuitvoeringsplan wordt samen met de belanghebbenden opgesteld, zodat duidelijk is welke stappen nodig zijn om tot een duurzame warmtebron te komen.

Vaststellen circulair beleid

Op basis van een onderzoek naar mogelijkheden van het verminderen van primaire grondstoffen in de gemeente LV, wordt in het beleid bepaald welke concrete projecten er uitgevoerd kunnen worden die bijdragen aan een verminderd verbruik van grondstoffen, een zo lang mogelijk gebruik van producten, reparatie van producten en tot hergebruik van producten en onderdelen. Hierbij is ook aangegeven welke middelen nodig zijn.

Vaststelling nieuw afvalbeleid

Inwoners worden geïnformeerd over het belang van een goede afvalscheiding en inwoners kunnen meedenken over een nieuw afvalbeleid. De gemeenteraad stelt het nieuwe beleid vast waarbij een afweging wordt gemaakt op basis van onder andere de kosten van afvalscheiding, het serviceniveau en de milieueffecten.

Inzicht in CO2-uitstoot gemeentelijke organisatie

Er wordt in 2023/ 2024 een nulmeting CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie uitgevoerd.

Inzicht in circulariteit gemeentelijke organisatie

Er wordt in 2023/ 2024 een nulmeting van het gebruik van primaire grondstoffen in de gemeentelijke organisatie uitgevoerd.

Vastgesteld afwegingskader duurzaamheidsaspecten

Er wordt een afwegingskader ontwikkeld voor integratie van duurzaamheidsaspecten in investeringen, bedrijfsvoering  en projecten

Start bewustwordingsactiviteiten medewerkers LV

Medewerkers worden geïnformeerd en bewustgemaakt over het belang van duurzaamheid in de organisatie en de doelen.  

Naast bovengenoemde activiteiten wordt ook opvolging gegeven aan de aan de raad gedane toezeggingen, het aangenomen initiatiefvoorstel monitor duurzaamheid en de motie windenergie.

Duurzaamheid

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Verduurz. eigen gemeentelijk vastgoed

10

32

43

43

43

Verduurzaming onderwijsvastgoed

433

433

395

395

395

Overige uitgaven duurzaamheid

92

82

65

65

65

Vergroening

231

266

283

283

283

Gemeentebrede aanpak Energietransitie

1.483

1.506

1.273

918

918

Klimaatbeleid: gemeent.gebouwen en voorz

31

12

12

12

0

SPUK energiearmoede (woningbouw corp.)

130

330

0

0

0

SPUK proeftuin aardgasvrije woningen

175

175

400

400

400

Stimuleringsregelingen Energietransitie

870

1.100

1.100

1.100

1.100

Isoleren woningen

430

400

228

0

0

Wijkaanpakken Energietransitie

198

306

546

901

901

Totaal

4.083

4.642

4.345

4.117

4.105

Bedragen x € 1.000

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de begroting voor het programma Duurzaamheid.

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38