Programma's

Overige onderdelen

In dit gedeelte van de begroting staan de algemene programma's die in iedere gemeentelijke begroting verplicht apart weergegeven dienen te worden.  
Algemene Dekkingsmiddelen
Het programma Algemene Middelen levert een bijdrage aan de manier waarop het college werkt aan structureel houdbare gemeentefinanciën. Het programma Algemene Middelen is het financieel-technische sluitstuk van de begroting. In de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Financiële Kengetallen en Verbonden Partijen zijn de inhoudelijke doelstellingen, indicatoren en kengetallen opgenomen.
Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen specifieke dekkingsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld opbrengsten voor ophalen afval, verstrekken van vergunningen, onderhouden van het riool, reisdocumenten etc.) hangen samen met een concreet taakveld en zijn opgenomen in de betreffende programma’s. Deze dekkingsmiddelen verlagen het saldo van lasten en baten op de betreffende programma’s in de begroting.

Overhead
De uitvoering van de gemeentelijke kerntaken en basisactiviteiten - de ‘primaire processen’ - krijgen centrale ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit een variatie aan taken, zoals financiën, inkoop, juridische advisering, communicatie, HR, ICT, facilitaire zaken, Management- en ondersteunende functies, opleidingen en administratie.

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

296.579

100,0 %

290.346

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38