Bijlagen

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabellen zijn de incidentele lasten, de incidentele baten en de incidentele en verrekeningen met reserves opgenomen. Het totaal hiervan zijn de incidentele baten en lasten. In het hoofdstuk "Lasten en baten" is een totaaloverzicht gegeven van het begrote saldo en de opbouw daarvan in een structureel en een incidenteel deel.

Incidentele lasten

2024

2025

2026

2027

Aard van het budget/toelichting (1)

Looptijd (2)

Materiele omvang (3) ja of nee?

2. Verkeer en vervoer

Smart Mobility

296

97

Incidentele kosten voor verkeersmanagement rondom the Mall.

Tot en met 2025, raadsbesluit iBabs 2629, 22 februari 2022

Ja

Uitvoering UVP

50

Coalitieakkoord 2022-2026: betreft kosten (incidenteel budget in 2024) voor het voeren van gesprekken met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief ter ondertunneling van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel. 

De looptijd is moeilijk aan te geven. Gezien de omvang van hetgeen voorgesteld wordt kan dit zo maar tot 2030 lopen.

Nee

Subtotaal

346

97

0

0

4. Onderwijs

Exploitatielasten BVO

1.350

Betreft kosten van versneld afschrijven boekwaarde St. Maartenscollege.

2025, raadsbesluit iBabs 3226, 4 juli 2023

Ja

Jaarprogr Onderwijshuisvesting

425

825

825

Tijdelijke huisvestingskosten in verband met de sloop van het St. Maartenscollege.

2025, raadsbesluit iBabs 3226, 4 juli 2023

Ja

Nationaal programma Onderwijs

70

30

Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025.

iBabs 3290, raadsbrief 31 maart 2023

Ja

Verduurzaming onderwijsvastgoed

433

395

395

395

Met het onderwijsveld zijn nadere afspraken gemaakt over het verduurzamen van onderwijsvastgoed. De gemeente ondersteunt de begeleiding van de scholen in het proces en met financiële middelen. Er is een voorziening verduurzaming onderwijshuisvesting gemaakt. Onderwijsinstellingen kunnen voor bestaand vastgoed gebruikmaken van deze stimuleringsregeling voor betere isolatie, ventilatie en het terugdringen van energieverbruik, waarbij 50% van de investeringskosten worden vergoed door de gemeente. Voor nieuwbouw van onderwijsvastgoed stelt de gemeente extra middelen beschikbaar om te investeren in bovenwettelijke maatregelen met als doel de gebouwen richting ENG te brengen.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Subtotaal

503

2.200

1.220

1.220

5. Sport, cultuur en recreatie

Overige sportbeoefening 2023-2024

50

Coalitieakkoord 2022-2026: actiepunt Fiets-, wandelpaden en MTB-trails door Stompwijk, het Groene Hart en Vlietland zijn belangrijk, met goede bewegwijzering naar recreatieve bezienswaardigheden en met aandacht voor het groene karakter van het buitengebied. Deze activiteiten zijn reeds opgestart in 2023.

1 a 2 jaar

Ja

Verkoop snippergroen

25

Omdat de pilot voor de verkoop van snippergroen beëindigd is in 2023 is de verwachting dat hier alleen nog sporadisch kosten voor gemaakt worden. Tegenover de incidentele kosten staan overigens ook baten (uit verkoop).

1-3 jaar

nee

Subtotaal

75

0

0

0

6. Sociaal domein

LZW 4.1 Collectieve woningaanpassing

900

900

900

900

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen).

2021 tot en met 2030, raadsbesluit iBabs 2300, 28-5-2021

Ja

LZW 4.2 (Innovatieve) woonzorgvorm

250

250

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen).

2021 tot en met 2030, raadsbesluit iBabs 2300, 28-5-2021

Ja

LZW 4.3 Doorstroming passende woning

60

60

60

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen).

2021 tot en met 2030, raadsbesluit iBabs 2300, 28-5-2021

Ja

LZW 4.4 Aanvullende ondersteuning thuis

60

60

60

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen).

2021 tot en met 2030, raadsbesluit iBabs 2300, 28-5-2021

Ja

LZW 4.5 Noodwoningen

40

40

40

Incidentele kosten programma Langer Zelfstandig Wonen (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Langer Zelfstandig Wonen).

2021 tot en met 2030, raadsbesluit iBabs 2300, 28-5-2021

Ja

Preventieve Schuldhulpverlening

14

Budget wat uit tijdelijke coronamaatregelen voortvloeide en dit budget maakt onderdeel uit van een in totaal materieel bedrag. Deze incidentele middelen komen uit de bestemmingsreserve Herstelbeleid.

2023 en 2024

Nee

Programma Sterk voor Noord

383

783

Dit betreffen incidentele middelen van het programma Sterk voor Noord (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Sterk voor Noord).

2023 tot en met 2042, raadsbesluit iBabs 2940, 8-11-2022

Ja

SVN - Opgave Financiële zelfredzaamheid

300

Dit betreffen incidentele middelen van het programma Sterk voor Noord (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Sterk voor Noord).

2023 tot en met 2042, raadsbesluit iBabs 2940, 8-11-2022

Ja

SVN - Opgave Jeugd en onderwijs

100

Dit betreffen incidentele middelen van het programma Sterk voor Noord (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Sterk voor Noord).

2023 tot en met 2042, raadsbesluit iBabs 2940, 8-11-2022

Ja

SVN - Opgave Wonen

87

87

Dit betreffen incidentele middelen van het programma Sterk voor Noord (zie het hoofdstuk Bestemmingsreserves - Sterk voor Noord).

2023 tot en met 2042, raadsbesluit iBabs 2940, 8-11-2022

Ja

Subtotaal

2.194

2.180

1.060

900

7. Volksgezondheid en milieu

Gemeentebrede aanpak Energietransitie

265

259

259

259

In het onderdeel gemeentebrede aanpak energietransitie zijn de volgende activiteiten ondergebracht: Personele kosten van het programma, RES en TVW, Stimuleren van energiebesparing of duurzame opwek bij vastgoed, Faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven, Begeleiding van VvE’s bij het aanvragen van subsidie voor een DMJOP en het vervolgtraject, Organisatie van collectieve inkoopacties, Onderzoeken, advies en begeleiding.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Subtotaal

265

259

259

259

8. VHLOSV

Beleidsadvisering ruimtelijk beleid

391

Het betreft hier transformatiekosten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (kosten ter voorbereiding op de uitvoering van een nieuwe of gewijzigde structurele taak en kunnen als incidenteel aangemerkt worden). Tevens is in deze post budget opgenomen voor het opstellen van de Omgevingsvisie.

Tot en met 2024; vastgesteld in de begroting 2023-2026

Ja

Grondexploitaties

36.655

15.817

16.746

65

Het betreffen de lasten van de verschillende grondexploitaties (Vlietvoorde, KPP en De Star) - zie het Meerjarenperspectief 2023 1e herziening en raadsvoorstel over vaststellen grondexploitatie De Star. Het saldo tussen de baten en lasten betreffen in 2026 en 2027 het saldo van de af te sluiten grondexploitaties in 2026: KPP (- € 3.933.000), Vlietvoorde (+ 7.090.000) - dekking ten laste van de verliesvoorziening en De Star (- € 99.000). De positieve bedragen van KPP en De Star worden gestort in de Algemene reserve vrij besteedbaar (zie bij mutaties reserves).

Vaststelling MPG 2023 1e herziening (4 juli 2023)

Ja

Isoleren woningen

400

228

In dit onderdeel zijn er activiteiten opgenomen voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede en de isolatiemaatregelen van huurwoningen met lage labels.

2023 - 2025 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

1.340

2.270

Betreft een facilitair deel van een grondexploitatie (KPP); het gaat hier om te verhalen kosten conform anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars.

1-4 jaar

Ja

SPUK energiearmoede (woningbouw corp.)

330

Energie-bespaaradvies en aanbrengen kleine energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede.

2022 en 2023, raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

SPUK proeftuin aardgasvrije woningen

175

400

400

400

In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Stimuleringsregelingen Energietransitie

1.100

1.100

1.100

1.100

De gemeente stimuleert energiebesparing door inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers (inclusief vastgoedeigenaren) te informeren, adviseren en inspireren en door stimuleringsregelingen in te zetten.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Subsidies duurzame maatregelen

-150

-150

De gemeente is voornemens om voor relevante partijen subsidie beschikbaar te stellen, zodat ze beter in staat zijn om activiteiten voor inwoners te organiseren. Door middel van doorlopende subsidies, acties, duurzaamheidsleningen en andersoortige financiële ondersteuning voor verschillende doelgroepen kunnen inwoners aanhaken op een voor hen geschikt moment. Inwonersinitiatieven ondersteunt de gemeente zo mogelijk met advies of begeleiding. In 2023 is er speciale aandacht voor het ondersteunen van huishoudens met energiearmoede. De gemeente subsidieert de isolatie van woningen en de aanleg van groene daken. In de komende jaren zal de stimuleringsregeling voor isolatie en klimaatadaptatie worden voorgezet.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Verg. rentekorting duurzaamheidslening

150

150

Gemeente Leidschendam-Voorburg verstrekt sinds 2019 een rentekorting van circa 1% op een lening bij het Nationaal Warmtefonds (NWF). Het Nationaal Warmtefonds is een
landelijke regeling waarbij particuliere woningeigenaren en VvE’s tegen een lage rente een lening aan kunnen gaan om hun woning te verduurzamen. Ook woningeigenaren die weinig leencapaciteit hebben of geen leenruimte hebben (schuldsanering) kunnen gebruikmaken van het Nationaal Warmtefonds.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Subtotaal

40.391

19.815

18.246

1.565

Overhead

Ambtelijke huisvesting

175

Middelen voor tijdelijke huisvesting, sloop- en verhuiskosten van Einddorpstraat 18.

Tot en met 2024 - vastgesteld in de kaderbrief 2023-2026

Ja

Invoering en beh.informatiesystemen

150

Implementatiekosten informatiebeveiliging, tijdelijk en vallen niet onder structurele lasten.

Tot en met 2024 - vastgesteld in de begroting 2023-2026

Ja

Subtotaal

325

0

0

0

Totaal

44.099

24.551

20.785

3.944

Incidentele baten

2024

2025

2026

2027

2. Verkeer en vervoer

Smart Mobility

146

97

Incidentele kosten voor verkeersmanagement rondom the Mall.

tot en met 2025, raadsbesluit iBabs 2629, 22 februari 2022

Ja

Subtotaal

146

97

0

0

4. Onderwijs

Nationaal programma Onderwijs

70

30

Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025.

iBabs 3290, raadsbrief 31 maart 2023

Ja

Subtotaal

70

30

0

0

8. VHLOSV

Grondexploitaties

36.655

15.817

13.610

164

Het gaat hier om de mutaties binnen het Meerjarenperspectief van diverse grondexploitaties.

Vastgesteld in MPG 2023 (juli 2023)

Ja

Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP)

1.340

2.270

Het gaat hier om verhaalde kosten conform anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars.

Ja

Isoleren woningen

400

228

In dit onderdeel zijn er activiteiten opgenomen voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede en de isolatiemaatregelen van huurwoningen met lage labels.

2023 - 2025 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

SPUK energiearmoede (woningbouw corp.)

330

Energie-bespaaradvies en aanbrengen kleine energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede.

2022 en 2023, raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

SPUK proeftuin aardgasvrije woningen

175

400

400

400

In de strategie staat het terugdringen van de warmtevraag in gebouwen en woningen centraal. Met een energielabel A of B zijn woningen en utiliteitsgebouwen geschikt voor lage temperatuur verwarming. Hiervoor komen duurzame, lokale bronnen (bodem, lucht, water) in beeld. We streven daarom naar verduurzaming van het vastgoed naar gemiddeld energielabel B in 2050. In de periode tot 2030 start de gemeente met de eerste 4 transitiewijken (circa 6.000 woningen). Voor deze wijken is een warmtevraagreductie voorzien van circa 56TJ. Het doel is dat circa 25% van die 6.000 woningen in 2030 van het gas af is. De gemeente zet in op 35% energiebesparing in de bestaande woningvoorraad in 2050 ten opzichte van 2015.

2023 - 2050 raadsbesluit iBabs 3095, 30 mei 2023

Ja

Subtotaal

38.900

18.715

14.010

564

Overhead

Kleine vrachtauto's

18

48

10

Het betreft incidentele verkopen van voertuigen uit het wagenpark. In principe zijn deze auto’s eigen bezit en die kun je dus ook maar één keer verkopen. Conform snippergroen moeten bij het wagenpark dan ook zo handelen en het als incidenteel bestempelen.

De looptijd is moeilijk aan te geven. Gezien de onzekerheid van afschrijving bij verschillende type auto's . Wel kunnen we maximaal uitgaan van ongeveer 7 jaar gebruik.

ja

Subtotaal

18

0

48

10

Subtotaal

39.134

18.842

14.058

574

Incidentele verrekeningen met reserves

2024

2025

2026

2027

Storting in de reserves

Overige reserves

1387

0

200

0

De stortingen in de reserve Dekking Afschrijvingen hebben betrekking op afgeronde investeringen van verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en scholen. Voor de dekking van de kapitaallasten van deze investeringen worden gelijke bedragen onttrokken aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie.

Alg. reserve vrij besteedbaar

0

0

3.953

99

De stortingen hebben betrekking op het afsluiten van de grondexploitatie Kleinplaspoelpolder/ KPP (in 2026) en De Star (2027), die op basis van het MPG 2023- 1e herziening (KPP) en de vastgestelde grondexploitatie (De Star) met een positief saldo (op eindwaarde) afgesloten worden.

Onttrekking aan reserves

Alg. reserve vrij besteedbaar

774

870

7.090

0

De onttrekkingen in 2024 zijn (nader) toegelicht bij het overzicht van de reserves; onderdeel Algemene reserve vrij besteedbaar.

Overige reserves

5.059

3.063

3.013

2.654

De onttrekkingen in 2024 zijn (nader) toegelicht bij het overzicht van de reserves; verschillende bestemminsreserves.

Totaal verrekeningen reserves

4.446

3.933

5.950

2.555

Totaal per saldo

519

1.776

777

815

Bedragen x € 1.000

Structurele verrekeningen met reserves

2024

2025

2026

2027

Onttrekkingen aan reserves

Reserve dekking afschrijvingslasten

1.590

1.620

1.640

1.654

Reserve herwaardering

350

350

350

350

Totaal

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38