Bijlagen

Begroting naar taakvelden

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

T01

Bestuur

3.723

0

-3.723

T02

Burgerzaken

3.961

1.560

-2.401

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.859

1.777

-82

T04

Overhead

38.297

26

-38.271

T05

Treasury

0

3.029

3.029

T061

OZB Woningen

237

11.304

11.068

T062

OZB Niet-woningen

121

5.452

5.332

T063

Parkeerbelasting

141

306

166

T064

Belastingen overig

28

155

127

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

155.217

155.217

T08

Overige baten en lasten

260

0

-260

T09

Vennootschapsbelasting

50

0

-50

T010

Mutaties reserves

1.387

8.133

6.746

T012

Onvoorziene uitgaven

100

0

-100

T11

Crisisbeheersing en brandweer

6.686

0

-6.686

T12

Openbare orde en veiligheid

4.311

60

-4.250

T21

Verkeer en Vervoer

13.053

590

-12.463

T22

Parkeren

728

47

-681

T23

Recreatieve havens

49

40

-8

T25

Openbaar vervoer

78

0

-78

T31

Economische ontwikkeling

708

0

-708

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

136

0

-136

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

178

60

-118

T34

Economische promotie

472

561

89

T42

Onderwijshuisvesting

5.305

155

-5.150

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.713

2.135

-1.578

T51

Sportbeleid en activering

1.070

400

-670

T52

Sportaccommodaties

7.549

3.892

-3.656

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

955

106

-849

T54

Musea

934

58

-876

T55

Cultureel erfgoed

350

0

-350

T56

Media

2.350

309

-2.042

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.857

150

-8.708

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

14.145

2.305

-11.840

T62

Wijkteams

3.597

100

-3.497

T63

Inkomensregelingen

41.654

31.358

-10.296

T64

Begeleide participatie

3.860

0

-3.860

T65

Arbeidsparticipatie

5.598

198

-5.399

T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.544

3

-3.541

T671A

Hulp bij het huishouden (WMO)

8.208

0

-8.208

T671B

Begeleiding WMO

5.913

0

-5.913

T671C

Dagbesteding WMO

429

0

-429

T671D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

861

430

-431

T672A

Jeugdhulp begeleiding

6.009

0

-6.009

T672B

Jeugdhulp behandeling

1.463

0

-1.463

T672C

Jeugdhulp dagbesteding

3.558

0

-3.558

T672D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.893

0

-1.893

T673A

Pleegzorg

961

0

-961

T673B

Gezinsgericht

693

0

-693

T673C

Jeugdhulp met verblijf overig

3.304

0

-3.304

T674A

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

4.928

0

-4.928

T674B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.324

0

-1.324

T674C

Gesloten plaatsing

1.597

0

-1.597

T681A

Beschermd Wonen (WMO)

297

75

-222

T681B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

81

0

-81

T682A

Jeugdbescherming

2.580

0

-2.580

T682B

Jeugdreclassering

225

0

-225

T71

Volksgezondheid

3.825

432

-3.393

T72

Riolering

5.474

8.782

3.308

T73

Afval

10.626

14.262

3.636

T74

Milieubeheer

3.678

1.119

-2.559

T75

Begraafplaatsen en crematoria

1.138

1.116

-22

T81

Ruimte en leefbaarheid

5.075

1.550

-3.525

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

36.655

36.655

0

T83

Wonen en bouwen

7.126

4.570

-2.556

Totaal van Taakvelden

297.966

298.479

512

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38