Financiële Begroting

Reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

Deze reserve is onderdeel van de weerstandscapaciteit. Op deze reserve rusten geen claims, de middelen zijn vrij besteedbaar.

Mutaties 2024:

De onttrekkingen bestaan uit:
- Programma Sterk voor Noord: € 470.000 op basis van het raadsbesluit (2324) Programmaplan Sterk voor Noord 2021-2041.
- Aansluiting onderwijs en jeugdzorg voor een bedrag van € 90.000, onderdeel van de Nota van Wijziging op de programmabegroting 2022-2025.
- Raad voor de kinderbescherming een bedrag van € 30.000, onderdeel van de Nota van Wijziging op de programmabegroting 2022-2025.
- Uitstel invoering omgevingswet: € 183.500 op basis van de Nota van Wijziging op de programmabegroting 2022-2025.
. Re- integratie en participatiebeleid 2024 (aandeel in kosten Leidschendam – Voorburg) : € 360.380.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Algemene reserve met bufferfunctie

De algemene reserve met bufferfunctie is bestemd voor het opvangen van financiële gevolgen van calamiteiten en risico’s. De reserve vormt een belangrijk deel van de weerstandscapaciteit.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

In de jaarrekening 2023 wordt de noodzakelijke omvang van deze reserve, per 31 december 2023, bepaald op basis het berekende financiële risicoprofiel (= totaal van de gekwantificeerde risico's).

Reserve Bereikbaarheid Stompwijk

De reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten die samenhangen met de investeringen in de renovatie van de Stompwijkseweg, de Dokter van Noortstraat en de aanleg van de Verbindingsweg, de herinrichting Dokter van Noortstraat en de aanleg van Veenpoldersweg (voorheen de Verbindingsweg).

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

Na afronding van een (deel) project wordt het benodigde bedrag ter dekking van de afschrijvingslasten toegevoegd aan de reserve dekking afschrijvingslasten.

Reserve Stedelijke vernieuwing

Deze reserve is bestemd voor Stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing is een programmatische aanpak die verbindingen legt tussen verschillende beleidsterreinen (o.a. wonen, welzijn, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en wijkgericht werken) om zo een impuls te geven aan de leefbaarheid in de wijken en buurten.

Mutaties 2024:

Deze reserve is per 31 december 2022 opgeheven.

Nadere toelichting:

Deze reserve is per 31 december 2022 opgeheven.

Reserve Dekking afschrijvingslasten

De reserve is voor de dekking van afschrijvingslasten van (geactiveerde) investeringen die overeenkomstig de besluitvorming gedeeltelijk / geheel ten laste van deze middelen komen.

Mutaties 2024:

De toevoeging betreft de overheveling vanuit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie in verband met de investering duurzaamheid schoolgebouwen (€ 0,22 miljoen) conform aangenomen motie bij de vaststelling bestedingsplan Duurzaamheid en Energietransitie en die voor de investeringen in 2023 en 2024 van het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen (€ 1,16 miljoen).

De onttrekking bedraagt € 1,59 miljoen aan afschrijvingen van afgesloten investeringsprojecten.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve Herwaardering activa

Deze reserve is ingesteld naar aanleiding van de stelselwijziging afschrijving activa. De afschrijving van de activa is in 2010 omgezet van een lineaire naar een annuïtaire afschrijving. Dit geeft na verloop van tijd hogere lasten die gedekt worden door deze reserve.

Mutaties 2024:

De onttrekking van € 350.000 is een bijdrage in hogere kapitaallasten.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve Verevening sociale woningbouw

De reserve Verevening sociale woningbouw is voor de financiële bijdragen en onttrekkingen in het kader van de realisatie van 30% sociale woningbouw. Wanneer in woningbouwplannen in Leidschendam-Voorburg minder dan 30% of geen sociale woningen zijn opgenomen, is de projectontwikkelaar verplicht een financiële bijdrage te storten in het vereveningsfonds. Wanneer er meer dan 30% sociale woningen wordt gerealiseerd, dan ontvangt de projectontwikkelaar een bijdrage uit het fonds, als het saldo van het fonds dit toelaat.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

Indien er gedurende het jaar projecten zijn waarbij verevening van toepassing is zullen de geraamde onttrekkingen en stortingen hier bij de tussentijdse rapportages op worden aangepast.

Reserve Maatregelen Corona

Dekking van de economische maatregelen ten gevolge van corona.

Mutaties 2024:

Deze reserve is per 1 januari 2023 opgeheven (zie raadsbesluit bij de vaststelling JR 2022).

Nadere toelichting:

Deze reserve is per 1 januari 2023 opgeheven (zie raadsbesluit bij de vaststelling JR 2022).

Reserve Sterk voor Noord

De reserve zorgt ervoor dat het programma Sterk voor Noord uitgevoerd kan worden, wat moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

De uitvoering van het programmaplan Sterk voor Noord 2021-2041 moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dit betekent het terugdringen en voorkomen van kansenongelijkheid. Het betekent ook dat jongeren en volwassenen participeren naar
vermogen en dat armoede, taalachterstanden en schulden minder vaak een belemmering vormen om mee te doen. Tot slot streven partners naar wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Ter bekostiging van het programma Sterk voor Noord vanaf 2026 is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid)

De gemeentelijke bijdrage aan het Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst voor de verbetering van de leefbaarheid (door infrastructurele aanpassingen) in Voorburg.

Mutaties 2024:

Er zijn nog geen mutaties gepland in 2024.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve CID Binckhorst (Velostrada)

De gemeentelijke bijdrage aan het No-regret pakket in het kader van CID Binckhorst, die uitsluitend bedoeld is voor de realisatie van de Velostrada.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve Nazorg Rietvink

Werkzaamheden die in het kader van nazorg nog plaats moeten vinden in het project Rietvink.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

Nadat de werkzaamheden van de nazorg aan de Rietvink afgerond zijn zal de investering afgesloten worden en wordt met ingang van het jaar na afronding gestart met de afschrijving van deze investering.

Reserve Langer zelfstandig wonen

Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.

Mutaties 2024:

De onttrekking bestaat uit:
- Budgetten ten behoeve van collectieve woningaanpassing € 900.000). (innovatieve) woon - en zorgvormen en flex woningen (€ 250.000), doorstroming naar passende woning (€ 60.000), inzet flatcoach (€ 60.000) en uitbreiding noodwoningen (€ 40.000); totaal € 1.310.000 conform raadsbesluit d.d. 13 juli 2021 over vaststelling Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen (Lzw).

Nadere toelichting:

In 2022 zijn verschillende onderdelen van de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen gestart. Zo zijn de eerste doorstroommakelaar en flatcoach ingezet en is de subsidieregeling voor collectieve woningaanpassingen opgesteld. Deze onderdelen zijn in 2023 voortgezet, maar lopen vertraging op (zie 2e turap 2023); daarnaast wordt de focus ook gelegd op de innovatieve woon - en zorgvormen, flex woningen en noodwoningen, zodat dit in 2023/2024 van start gaat.

Reserve Herstelbeleid

Deze reserve is bedoeld om Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en te implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst.

Mutaties 2024:

Op basis van het bestedingsplan Herstelbeleid 2022-2025 wordt € 414.000 onttrokken.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve Bereikbaarheid

De reserve dient ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade-Venestraat.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

De investeringen waarvan de werkelijke uitgaven tot maximaal het bedrag van het beschikbaar gestelde krediet aan deze reserve onttrokken worden zijn:
- Leidsekade Venestraat (totaal € 1,225 miljoen); de werkzaamheden worden in 2022-2025 verwacht. Als gevolg hiervan worden de werkelijke uitgaven tot een maximum van € 1,225 miljoen in 2025 onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Reserve dekking afschrijvingen.
- Parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2,135 miljoen); de werkzaamheden worden in 2024-2025 verwacht. Als gevolg hiervan worden de werkelijke uitgaven tot een maximum van € 2,135 miljoen in 2025 onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Reserve dekking afschrijvingen.

Reserve Mobiliteit

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg.

Mutaties 2024:

Een onttrekking van € 150.000 in verband met de kosten voor de Taskforce Mobiliteit Mall of The Netherlands.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve Energietransitie en Duurzaamheid

Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve Onderwijshuisvesting

Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn.

Mutaties 2024:

Er is geen mutatie in 2024.

Nadere toelichting:

De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting. Hiermee faciliteren we het geven van zo goed mogelijk onderwijs aan de kinderen in Leidschendam-Voorburg. Voor alle projecten gelden hierbij een aantal (wettelijke) minimumeisen waar nieuwe onderwijshuisvesting aan moet voldoen. De stelpost investeringskrediet voor het Voortgezet Onderwijs, gebaseerd op normbedragen van de VNG, is hiervoor ontoereikend. Dit komt mede door stijgende bouwkosten in de markt en hogere duurzaamheidseisen. In het eerste kwartaal van 2024 zal conform het Integraal huisvestingsplan voor het voortgezette onderwijs 2017-2026 worden gestart met het ontwerp voor de nieuwbouw van het Sint-Maartenscollege. Op basis van het Definitief Ontwerp en bijbehorende raming wordt eind 2024 aan de gemeenteraad gevraagd om een definitief krediet voor dit project beschikbaar te stellen.

Reserve Oekraïne crisis

Deze reserve wordt ingezet voor het organiseren en bieden van opvang, voorzieningen, onderwijs en kinderopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Mutaties 2024:

Deze reserve is per 1 januari 2023 opgeheven (zie raadsbesluit bij de vaststelling JR 2022).

Nadere toelichting:

Deze reserve is per 1 januari 2023 opgeheven (zie raadsbesluit bij de vaststelling JR 2022).

Reserve Ondersteuning energielasten

De reserve is gevormd ter dekking van de kosten ter ondersteuning vanwege de hoge energielasten.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Reserve Ondergrondse hoogspanningskabels

De gemeentelijke bijdrage in de kosten van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels door Tennet.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties in 2024.

Nadere toelichting:

Op basis van nadere afspraken met TenneT zullen voorstellen aan de raad gedaan worden om de benodigde middelen ten laste van deze bestemmingsreserve beschikbaar te stellen. In 2024 wordt verwacht meer duidelijkheid te krijgen over deze ontwikkeling, en de bijbehorende uitputting van de reserve.

Reserve Herontwikkeling Julianabaan

De gemeentelijke middelen ter dekking van een gedeelte van kosten/ investeringen in de openbare ruimte in het kader van de Herontwikkeling van het winkelcentrum “De Julianabaan” in Voorburg.

Mutaties 2024:

Er zijn geen mutaties.

Nadere toelichting:

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38