Financiële Begroting

Financieel perspectief 2024 - 2027

Begrotingsuitkomsten

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Vastgestelde begroting 2023

-294

6.784

-3.518

-3.762

Nota van wijziging op de begroting 2023

4.657

1.855

3.421

-759

Overige begrotingswijzigingen

-421

-421

-421

-421

Mutaties kadernota 2024 - 2027

-5.059

-5.366

-4.101

-4.474

Begrotingssaldo na kadernota 2024 - 2027

-1.117

2.853

-4.619

-9.416

Effect vorming reserve CID Binckhorst

850

50

0

0

Saldo loon- en prijsontwikkeling

-230

-646

-520

-121

Kapitaallasten en renteontwikkelingen

67

-72

-1.058

-1.159

Exogene en onontkoombare ontwikkelingen

-342

-1.898

-859

-858

Meicirculaire gemeentefonds

1.285

1.753

387

4.296

Subtotaal mutaties begroting 2024 - 2027

1.629

-813

-2.050

2.158

Saldo begroting 2024 - 2027

512

2.040

-6.669

-7.258

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

520

1.776

779

815

Structureel begrotingssaldo

1.032

3.816

-5.891

-6.443

Bedragen x € 1.000

Toelichting begrotingsmutaties

De basis voor het opstellen van de begroting 2024-2027 is de lopende begroting 2023-2026 de
Kadernota 2024-2027 en het Coalitieakkoord.

Tussen het uitbrengen Kadernota en de begroting hebben zich een aantal exogene en autonome ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. Ook zijn de effecten van de Meicirculaire en verwachte kapitaallasten en renteontwikkelingen in de programmabegroting verwerkt.

Daarnaast is er een effect vanwege de vorming van de reserve CID Binckhorst:
In de begroting 2022-2026 was een meerjarig budget gereserveerd voor een bijdrage aan mobiliteit in de Binckhorst en het CID van totaal € 3 miljoen. Omdat de ontwikkelingen in Den Haag (en bijbehorende financiële bijdragen) vertraging oplopen is bij de jaarrekening 2022 een reserve gevormd. De financiële reeks is het effect van omzetting van budget naar reserve.

De overige ontwikkelingen zijn samengevat opgenomen in onderstaande tabel en worden vervolgens nader toegelicht (een positief bedrag betreft lagere lasten of hogere baten).

Begrotingsjaar

2024

2025

2026

2027

Saldo loon- en prijsontwikkeling

1

Saldo loon en prijsontwikkeling kadernota

-230

-646

-520

-121

Totaal Saldo loon- en prijsontwikkeling

-230

-646

-520

-121

Kapitaallasten en renteontwikkelingen

2

Herijkte Investeringsplanning

255

581

503

-74

3

Rente ontwikkelingen

149

174

-519

-1.161

4

Opbrengsten rioolstelselbeheer

-338

-827

-1.042

76

Totaal Kapitaallasten en renteontwikkelingen

67

-72

-1.058

-1.159

Exogene en onontkoombare ontwikkelingen

5

Regiotaxi

-145

-145

-145

-145

6

Extra kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte (motie 702)

-220

0

0

0

7

Uitbreiding taken ODH

-57

-57

-57

-57

8

Uitvoering Zorg (Wmo)

-200

-200

-200

-200

9

Dividend Stedin

430

430

430

430

10

Landschapstafel

-35

-35

-35

-35

11

Hulpmiddelen Zorg

-200

-200

-200

-200

12

Tijdelijke huisvesting Sint Maartenscollege

0

-1.775

-736

-735

13

Accountantskosten

-47

-47

-47

-47

14

Bouwleges

131

131

131

131

Totaal Exogene en onontkoombare ontwikkelingen

-342

-1.898

-859

-858

Meicirculaire gemeentefonds

15

Effecten Meicirculaire 2023

1.285

1.753

387

4.296

Totaal Meicirculaire gemeentefonds

1.285

1.753

387

4.296

Toelichting op tabel

Saldo loon- en prijsontwikkeling

1

Saldo loon en prijsontwikkeling kadernota

In de kadernota 2024-2027 waren stelposten opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. Nu zijn deze stelposten toegerekend aan alle budgetten binnen de begroting. Dit effect wordt in deze reeks zichtbaar.

Kapitaallasten en renteontwikkelingen

2

Herijkte Investeringsplanning

Overeenkomstig het raadsvoorstel 3307 Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 zijn de verwachte kapitaallasten in de meerjarenbegroting verwerkt. Daarnaast hebben de renteontwikkelingen en kostenontwikkeling rioolstelselbeheer financiële effecten die hieronder worden toegelicht.

3

Rente ontwikkelingen

De wijzigende rente voor zowel korte als lange termijn financiering heeft financiële effecten. Uit de geactualiseerde liquiditeitsbegroting blijkt dat deze financiële effecten significant worden vanaf 2026 omdat dan pas nieuwe leningen aangetrokken hoeven te worden. Dit heeft onder andere te maken met de realistischere investeringsplanning. Zie hiervoor ook het investeringsplan (ibabs 3307) op www.lv.nl/gemeentegeld.

4

Opbrengsten rioolstelselbeheer

De opbrengsten voor het riooltarief is berekend. De kosten gerelateerd aan rioolwaterbeheer zijn gestegen onder invloed van de inflatie. Daar staat tegenover dat het werk realistischer is ingepland. Per saldo treedt de getoonde financiële reeks op. Tegenover het lagere investeringstempo staat een gelijk voordeel van lagere kapitaallasten onder 2. Herijkte investeringsplanning. Zie hiervoor ook het investeringsplan (ibabs 3307) op www.lv.nl/gemeentegeld.

Exogene en onontkoombare ontwikkelingen

5

Regiotaxi

De Brede Doel Uitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg worden deze taken uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in de vorm van de Regiotaxi (voor mensen in het bezit van een wmo vervoerspas). In de begroting van de MRDH is aangegeven dat de BDU bijdrage door de provincie wordt afgebouwd. Dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage aan de Regiotaxi.

6

Extra kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte (motie 702)

Conform de uitvoering van de motie 702 "Extra kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte" (9 november 2022) is voor 2024 extra budget begroot om aan deze kwaliteitsimpuls uitvoering te geven.

7

Uitbreiding taken ODH

Vanaf 1 januari 2023 is het vanwege het Bouwbesluit verboden om een kantoorpand te gebruikenzonder een geldig energielabel C. Aan Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is de aanvullendeopdracht verstrekt om namens gemeente Leidschendam-Voorburg toezicht te houden op dezeverplichting.

8

Uitvoering Zorg (Wmo)

Het aantal aanvragen voor Wmo voorzieningen is toegenomen en de verwachting is dat dit zo blijft. Om alle aanvragen op tijd te kunnen afhandelen is structureel extra (ingehuurde) capaciteit nodig. Zie ook de monitor sociaal domein 2022 (ibabs 3334).

9

Dividend Stedin

Op basis van de laatste prognoses en een redelijk rendement voor de aandeelhouders is de dividendverwachting voor Stedin voor de komende jaren gestregen.

10

Landschapstafel

Het uitvoeringsprogramma Duin, Horst & Weide is afgerond. De Landschapstafel werkt momenteel aan een nieuw Meerjarenprogramma. Dit programma wordt o.a. ontwikkeld vanuit het eerder opgestelde “Landschapsontwikkelingsplan: inventarisatie & Analyse, de sleutel tot uitvoering” (2012) (continuering van beleid). De bijdrage van LV aan de proceskosten van deze landschapstafel is per abuis komen te vervallen bij het afronden van de financiën rondom het uitvoeringsprogramma Duin Horst en Weide in de begroting 2023. Hiermee wordt dit gecorrigeerd.

11

Hulpmiddelen Zorg

Het aantal toekenningen voor hulpmiddelen is gestegen, vandaar dat er structureel meer budget nodig is. Een toelichting van de stijging is opgenomen in de monitor sociaal domein 2022 (ibabs 3334).

12

Tijdelijke huisvesting Sint Maartenscollege

Vanwege de verouderde staat van het Sint Maartenscollege in Voorburg moet deze vervangen worden. Door de sloop moet de restant boekwaarde per 31 december 2025 versneld afgeschreven worden (€ 1.350.000). Tijdens de sloop en nieuwbouw van de school worden de kinderen in een tijdelijke huisvestiging ondergebracht. Dit zal in de periode van 2025 tot en met 2028 plaatsvinden. De raad is hier eerder over geïnformeerd via het Raadsvoorstel Vastestellen Ruimtelijk Kader Sint-Maartenscollege (ibabs 3226).

13

Accountantskosten

Het nieuwe contract met de accountant voor de raad is duurder dan vooraf voorspeld. De begroting wordt hierop bijgesteld.

14

Bouwleges

Doordat er het komende jaar meer projecten zijn gepland en de tarieven zijn aangepast, worden er meer leges verwacht.

Meicirculaire gemeentefonds

15

Effecten Meicirculaire 2023

De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabs 3409) is geïnformeerd worden hiermee in de begroting 2024-2027 verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 10/25/2023 16:06:36 met de export van 10/25/2023 15:53:38